Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN eezee-rider.com

 

Artikel 1: Definities 

a.     eezee rider / Catcom BV gevestigd aan de Europalaan 2  te ’s-Hertogenbosch, geregistreerd bij de KvK onder nummer 09104546 en BTW plichtig onder nummer NL807.804.642B01 wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als Verkoper.  

b.     De wederpartij van de Verkoper wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als Koper of consument. 

c.     Partijen zijn Verkoper en Koper samen.  

d.     Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.  


Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 

a.     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens Verkoper.

b.     Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.  


Artikel 3: Betaling 

a.     De volledige koopsom wordt altijd meteen voldaan. Bij reserveringen wordt in sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de Koper een bewijs van de reservering en de vooruitbetaling.  

b.     Betaalt Koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft Koper in gebreke, dan is Verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat Koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.  

c.     Blijft Koper in gebreke, dan zal Verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de Koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’.  

d.     In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Koper zijn de vorderingen van Verkoper op de Koper direct opeisbaar.

e.     Weigert Koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door Verkoper, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Verkoper te betalen.  


Artikel 4: Aanbiedingen, offertes en prijs 

a.     Aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is benoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn door Koper wordt aanvaard, dan vervalt het aanbod. 

b.     Levertijden in offertes zijn indicatief en geven Koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders overeen zijn gekomen.  

c.     Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen. 

d.     De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs exclusief de verschuldigde BTW en eventuele andere overheidsheffingen, tenzij anders vermeld. 


Artikel 5: Herroepingsrecht  14 dagen zichttermijn

Bij koop op afstand heeft de Koper het recht op een wettelijke zichttermijn van 14 kalenderdagen.

De Koper dient zelf de terugzend termijn in acht te nemen als hij het product terugzendt vóórdat de bedenktijd is verstreken. De kosten voor retourneren zijn voor rekening van de consument.

Indien u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht, kan het product niet op naam / kenteken gezet worden tijdens de 14 dagen bedenktermijn. Het product dient met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat, schadevrij (zie artikel 5.2. lid a en b) en verpakking indien aanwezig aan de Verkoper geretourneerd te worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u uitsluitend schriftelijk contact met ons opnemen via info@eezee-rider.com            

 

Uitzondering herroepingsrecht – maatwerk, special designs en aankopen na proefrit

Producten die voor een Koper op maat worden gemaakt door middel van bijvoorbeeld specifieke logo’s, afwijkende kleuren, aanpassingen aan frame of exterieur, komen niet in aanmerking voor herroepingsrecht. 

Indien de Consument  na een proefrit een weloverwogen aankoop doet is deze ook koop definitief en is het  herroepingsrecht niet van toepassing. De koop is in dit geval na het sluiten van de overeenkomst zowel mondeling dan wel schriftelijk definitief.

 

Artikel 5.1: Herroepingsrecht

Voorwaarden Herroepingsrecht online / webshop aankoop 

a.     De Koper kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden alleen indien voldaan wordt aan de voorwaarden zoals beschreven in retour voorwaarden van Artikel 5.2 lid a en b. Verkoper mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar kan deze niet tot opgave van reden(en) verplichten.

b.     De in lid a genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, zijnde niet de vervoerder, het product heeft ontvangen, of:

·         als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De Verkoper mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

·         als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

·         bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

Artikel 5.2: Herroepingsrecht

Verplichtingen van de Koper tijdens de 14 dagen bedenktijd online aankoop

a.     Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product. Hij zal het product slechts gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel en of tijdens een proefrit zou mogen doen.

b.     Retour voorwaarden; Dit betekend niet op naam gezet, schade vrij, in originele staat zoals bij aanvang van de 14 dagen bedenktijd en niet aan gesleuteld.

c.     Modificaties en reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door medewerkers van Verkoper dan wel door deze gemachtigde partners en professionals.

d.     De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product anders dan toegestaan in artikel 5.2 lid a en b.

e.     De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de Verkoper hem niet voor of tijdens de aankoop of levering alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft aangeboden.

 

Artikel 5.3: Herroepingsrecht.

Uitoefening van het herroepingsrecht door Koper en kosten daarvan

a.     Als de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit aan Verkoper binnen de bedenktermijn door middel van een email met als onderwerp: ‘herroeping’ dan wel op een andere schriftelijke wijze aan Verkoper.

b.     Zo snel mogelijk, doch binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in voorgaand lid bedoelde melding, zendt de Koper het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Verkoper. De Koper heeft de terugzendtermijn in ieder geval pas in acht genomen indien hij het product terugzendt vóórdat de bedenktijd is verstreken.

c.     De Koper zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en (verpakking indien nog aanwezig), en conform de door de Verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

d.     Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Koper.

e.     De Koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

f.      Als de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 5.4: Herroepingsrecht – De overeenkomst: Online aankopen

a.     De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid d, tot stand op het moment van aanvaarding door de Koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

b.     Indien de Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Verkoper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Verkoper is bevestigd, kan de Koper de overeenkomst ontbinden.

c.     Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Verkoper passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de Koper elektronisch kan betalen, zal de Verkoper daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

d.     De Verkoper kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Verkoper op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

e.     De Verkoper zal uiterlijk bij levering van het product, de volgende informatie overhandigen;

·      de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

·      de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

·      de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

 

Artikel 5.5: Herroepingsrecht  – Annulering Fysieke aankoop vóór levering bij Online aankopen

a.     De Koper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren, ongeacht of Verkoper in zijn verplichtingen tekort is geschoten.

b.     Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden. De Koper is gehouden om binnen één week na deze annulering de Verkoper alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt te vergoeden.

c.     Deze geleden schade is door Verkoper vastgesteld op 15% van de aankoopprijs incl. BTW van het geannuleerde product. 

d.     Indien de Koper binnen 10 dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft Verkoper het recht de Koper schriftelijk mee te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de Koper geen beroep meer doen op de annulering.

e.     Indien Koper het product annuleert / retourneert ná de wettelijke bedenktijd van artikel 5.1. is Verkoper gemachtigd /genoodzaakt om 50% annuleringskosten van de totale koopsom in rekening te brengen. 


Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst

a.     Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.  

b.     Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper stelt Koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.  

c.     Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht Verkoper de Koper hierover vooraf schriftelijk in.  

d.     Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft Verkoper daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.  

e.     In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan Verkoper geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.  


Artikel 7: Oplevering en risico-overgang

Zodra het gekochte door de Koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van Verkoper naar Koper.   


Artikel 8: Onderzoek, reclames

a.     Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden. 

b.     Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten binnen 10 werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door Koper schriftelijk bij verkoper worden ingediend. 

c.     Bij een gegronde verklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft Verkoper het recht om óf te herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en koper een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs. 

d.     Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan verkoper worden tegengeworpen. 

e.     Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst. 

f.      Na het verwerken van de goederen bij Koper worden geen reclames meer geaccepteerd. 


Artikel 9: Monsters en modellen

a.     Is aan Koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Dit is anders als partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak wel daarmee zal overeenstemmen. 

b.     Bij overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. 


Artikel 10: Levering

a.     Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

b.     Indien Koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en risico van Koper op te slaan. 

c.     Indien de zaken worden bezorgd, is Verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. 

d.     Indien Verkoper gegevens van Koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper deze gegevens aan Verkoper ter beschikking heeft gesteld. 

e.     Een door Verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn van meer dan 14 dagen moet Koper de Verkoper schriftelijk in gebreke stellen. 

f.      Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Verkoper is bij levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren. 


Artikel 11: Overmacht

a.     In geval van overmacht worden alle verplichtingen van Verkoper jegens Koper opgeschort. Indien de periode van overmacht langer dan 1 maand duurt zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat. 

b.     Indien Verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Verkoper gerechtigd het reeds voltooide deel van haar werkzaamheden afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.      

c.     Onder overmacht in de zin van dit artikel worden verstaan alle omstandigheden en gebeurtenissen die de nakoming van de verbintenis verhinderen en welke niet aan Verkoper zijn toe te rekenen, waaronder uitdrukkelijk ook begrepen ziekte van personeel, staking, bedrijfs- en transportstoornissen, gebrek aan grondstoffen of energie, vertraging in leveringen aan Verkoper.

d.     Verkoper heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen, indien de niet toerekenbare omstandigheden die de nakoming van haar verbintenis verhindert, intreedt nadat Verkoper aan haar verplichtingen had moeten voldoen. 

e.     Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft Koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.

 

Artikel 12: Overdracht van rechten

Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.  


Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

a.     De bij Verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van Verkoper totdat Koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan Verkoper zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.  

b.     Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Verkoper het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeiserverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan Verkoper worden tegengeworpen.  

c.     Verkoper is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

d.     Verkoper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan Koper geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing – en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op eerste verzoek ter inzage te geven.  

e.     Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat Koper volledig en conform afspraak heeft betaald.  

f.      In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van Koper zijn de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar.  


Artikel 14: Aansprakelijkheid 

a.     Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.  

b.     Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Verkoper voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten.


Artikel 15: Klachtplicht

a.     Koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan Verkoper. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Verkoper in staat is hierop adequaat te reageren.  

b.     Is een klacht gegrond, dan is Verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.


Artikel 16: Garantie

Indien in de overeenkomst geen garanties zijn opgenomen, geldt het hierna volgende.

a.     Verkoper garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat Koper voornemens is ervan te maken. Deze garantie geldt voor een periode van een kalenderjaar na ontvangst van het verkochte door Koper. 

b.     De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen Verkoper en Koper een zodanige risicoverdeling tot stand te brengen dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds volledig voor rekening en risico van Verkoper komen en dat Verkoper zich ter zake een inbreuk op een garantie nooit kan beroepen op artikel 6:75 BW. Het bepaalde in de vorige zin geldt ook als de inbreuk bij Koper bekend was of bekend had kunnen zijn door het verrichten van onderzoek. 

c.     De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer – zonder toestemming – Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is. 

d.     Indien de door Verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt verstrekt. 

e.     Geconstateerde waterschade op elektronische delen, vallen niet onder de garantie. Verkoper maakt iedere elektrische scooter spatwaterdicht en is dus niet aansprakelijk voor eventuele opgelopen waterschade aan het door hen geleverde elektrisch product.

 


Artikel 16.1: Voorschriften / voorwaarden garantie.

a.     Stalling voorschrift; Het door Verkoper geleverde product dient op een droge plaats gestald te worden. Indien dit niet mogelijk is dient u het product zodanig af te dekken (d.m.v. een regenhoes o.i.d.) zodat het product weinig tot geen water opvangt.

b.     Opslag accu pack. De accu pack dient tussen de temperatuur 0- 50 graden Celsius en een droge plek opgeslagen te worden. 

c.     Opladen accu. De eerste twee oplaad procedures van de accu pack dient als volgt uitgevoerd te worden. Betreft de eerste oplaadcyclus: Van praktisch leeg naar helemaal vol opladen. Betreft de tweede oplaadcyclus: Van praktisch leeg naar helemaal vol opladen. Dit voorkomt onnodig verlies in de accucapaciteit. Wij raden u aan dit proces constant te herhalen ten behoeve van een maximaal te behalen accucapaciteit.Conformiteit en garantie

a.     Verkoper staat er voor in dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en aan de specificaties van het aanbod. Verkoper staat er voor in dat het product die eigenschappen bezit, die gelet op alle omstandigheden, waaronder de hoogte van de prijs, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.

b.     Verkoper staat niet in voor de deugdelijkheid van het product indien de Koper de door Verkoper gegeven aanwijzingen of voorschriften niet of niet behoorlijk naleeft.

c.     Een door Verkoper als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de Koper ter zake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Verkoper kan doen gelden op grond van de wet.

d.     Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, garandeert Verkoper voor de geleverde nieuwe producten: Nieuwe eezee rider scooters hebben een standaard garantieperiode van 2 jaar of tot 6.000 kilometer; 2 jaar op frame, voorvork en wielen, 1 jaar op controllers, motoren en schakelaars, 1 jaar op standaard accu’s en 2 jaar op gold pack accu’s. De datum op de factuur is bepalend voor het garantie termijn. Deze termijn gaat in op de datum van aankoop door de Koper. 

e.     De Verkoper beroept zich bij deze op alle uitsluitingen en beperkingen op de garantie die van rechtswege zijn toegestaan, maar kunnen afwijken van de wettelijke bepalingen inzake garantievoorwaarden in het land van verkoop, hetgeen de Koper erkent en aanvaardt.

f.      De aanspraak op garantie geldt niet voor gebreken veroorzaakt door:

·         normale slijtage;

·         het door de Koper niet (voldoende) zorg dragen voor tijdig en juist onderhoud, conform de onderhoudsvoorschriften;

·         schade ontstaan door scherpe voorwerpen, huisdieren of overige zaken die niets te maken  hebben met het normaal gebruik door personen;

·         reparaties of ingrepen die uitgevoerd zijn door personen die daartoe niet (schriftelijk) door verkoper gemachtigd zijn.

g.     Indien een beroep op service wordt gedaan die niet valt onder de garantievoorwaarden zoals omschreven in voorgaande leden, zullen de kosten hiervan aan de Koper in rekening worden gebracht tegen een uurtarief van € 60,00 per uur te vermeerderen met de materiaalkosten en voorrijkosten van  € 95,00 per rit, met een starttarief van € 15,00. Bij gebruik van service op de Waddeneilanden, zijn vanaf het vasteland de voorrijkosten – waaronder in ieder geval wordt verstaan de kosten van de overtocht naar en van de Waddeneilanden – voor rekening van de consument. 

h.     Verkoper is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.


Artikel 17: Toepasselijk recht

a.     Op deze overeenkomst tussen Verkoper en Koper is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd. 

b.     De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

c.     Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

 

 Artikel 18: Forumkeuze

 

Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch.  

Scroll to top